Relvaloa ja relva soetamisloa taotlemise tervisekontrolli kord

Vastavalt Eesti Psühhiaatrite seltsi koosoleku otsusele.

Tervisekontrolli teeb perearst, kaasates vajadusel psühhiaatri ja teised eriarstid.

Tervisekontroll tehakse soetamisloa ja relvaloa taotleja kulul.

Enne tervisekontrolli läbimist täidab taotleja tervisedeklaratsiooni www.terviseportaal.ee  Tervisedeklaratsiooni täitmise käigus toimub automaatne ühendus TIS-iga, retseptidel olevate diagnooside, erinevate meditsiinikomisjonide otsustega kaasnevate diagnoosidega (KRA, Kaitsevägi, Sotsiaalkindlustusamet, töötervishoid jms), nii et taotleja saab kohest tagasisidet, kas võivad esineda relvaloa soetamist välistavad diagnoosid ja seeläbi ka indikatsiooni, kas taotlemisprotsessi on mõttekas jätkata.

Tervisetõendit taotlev isik ei tohi sulgeda TIS-is oma terviseandmeid. Kui selline olukord ilmneb, siis perearst keeldub tervisetõendi väljastamisest või eriarst oma hinnangu andmisest.

Taotleja kinnitab tervisedeklaratsioonis esitatud andmete õigsust oma allkirjaga ning hilisemate ebakõlade ilmnemisel tekib alus tervisetõendi või relvaloa väljastamisest keeldumiseks.

Taotleja poolt täidetud tervisedeklaratsioon on TIS-is nähtav nii tervisetõendit väljastavale perearstile kui kaastavatele eriarstidele.

Perearsti poolt kaasatav eriarst kasutab põhjendatud arvamuse andmisel kõiki andmeid, mis on temale kättesaadavad (taotleja tervisedeklaratsioon, TIS, retseptikeskuse andmed, informatsioon politseilt ja intervjuu ning kliinilise läbivaatuse käigus kogutud andmed).

Perearsti poolt kaasatavate eriarstide hinnang terviseseisundi kohta peab jõudma TIS-i ning sisaldama põhjendatud arvamust taotleja terviseseisundi kohta. Kui eriarsti arvamus ei ole TIS-is, siis perearst keeldub tervisetõendi väljastamisest.

Isikul on kohustus informeerida arste  kehtivatest karistustest ja  varasemate karistustest sh ka aegunutest.

Isiku terviseseisundi muutumisel, kui ilmnevad relvaloa omamist välistavad diagnoosid, peab perearst või eriarst TIS-i vahendusel teavitama relvaluba väljastavat asutust, et isiku tervisetõend enam ei kehti.  Perearstil või eriarstil on kohustus teavitada isikut, et tema terviseseisund ei vasta relvaloa taotlemise tingimustele.

Relvaloa taotlemine on tasuline teenus ( hinnakirjas psühhiaatri esmane visiit).